فرهنگ شرکت

فرهنگ شرکت

ماموریت شرکت:ارتقاء صنعت اتوماسیون و کاهش هزینه های نیروی کار به شیوه ای انقلابی

فلسفه تجارت:صداقت و فداکاری، تضمین کیفیت، نوآوری کارآمد، خدمات صادقانه.

ارزشهای اصلی:اشتیاق، مسئولیت پذیری، فداکاری و کارایی.

اصل خدمات:خدمات صادقانه، به مشتریان کمک کنید.

سیاست اقدام:هدف، برنامه ریزی، پیگیری و تعدیل.

مفهوم طراحی:جرات فکر کردن را نداشته باشید، مراقب باشید.

مفهوم استعداد:این توانایی چقدر بزرگ است و صحنه چقدر گسترده است.

فلسفه کارمندی:با وجدان و مسئولیت پذیر، شهرت کسب کنید.

مفهوم بازاریابی:مدیریت برند، فروش ارزش؛هیچ بازار خارج از فصل وجود ندارد، فقط ایده های خارج از فصل وجود دارد.

فلسفه کار:آنچه در روز اتفاق می افتد، روز به پایان می رسد.گفتار باید انجام شود، کردار باید قاطعانه باشد.

خط مشی کیفیت:مدیریت علمی، بهبود مستمر.

استراتژی توسعه:نام تجاری عالی، ویژگی های صنعت.